Kvietimas teikti paraiškas Tarptautinių sporto varžybų ir renginių, kurie įtraukti į atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos sporto varžybų ir renginių kalendorių, projektų finansavimo konkursams

Sportininkų mokymų centro specialistai konsultuoja ir rengia projektus šiam konkursui:

Kvietimas teikti paraiškas Tarptautinių sporto varžybų ir renginių, kurie įtraukti į atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos sporto varžybų ir renginių kalendorių, projektų finansavimo konkursams

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia:

  1. Tarptautinių sporto varžybų, kurios įtrauktos į atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos varžybų ir renginių kalendorių, organizavimo ir vykdymo projektų finansavimo konkursą (toliau – Tarptautinių sporto varžybų konkursas);
  2. Tarptautinių sporto renginių, kurie įtraukti į atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos varžybų ir renginių kalendorių, organizavimo ir vykdymo projektų finansavimo konkursą (toliau – Tarptautinių sporto renginių konkursas).

Paraiškos konkursams teikiamos šiais terminais:

1. Nuo 2017 m. vasario 17 d. iki 2017 m. kovo 17 d., kai prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų projektui, kurį įgyvendinant vykdomos tarptautinės sporto varžybos ar sporto renginys, prasidedantis ne vėliau kaip 2017 m. rugpjūčio 31 d.

2. Nuo 2017 m. liepos 3 d. iki 2017 m. liepos 31 d., kai prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų projektui, kurį įgyvendinant vykdomos tarptautinės sporto varžybos ar sporto renginys, prasidedantis ne anksčiau kaip 2017 m. rugsėjo 1 d.

Reikalavimai pareiškėjams:

Paraiškas konkursams gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos nevyriausybinės kūno kultūros ir sporto organizacijos, kurių atitinkamos tarptautinė sporto šakos federacijos pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos, susijusios su tarptautinių sporto varžybų organizavimu ir vykdymu, įskaitant savanorių mokymus rengiantis tarptautinių sporto varžybų vykdymui (ši veikla gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ar rezultatas); bandomųjų (testo) sporto varžybų organizavimą ir vykdymą, kai tokių varžybų organizavimo ir vykdymo privalomumą numato atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos dokumentai (reglamentas, taisyklės, nuostatai ar kt.), reglamentuojantys tarptautinių sporto varžybų organizavimą (ši veikla gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ar rezultatas).

 Konkursui teikiamo projekto turinys turi atitikti visas šias sąlygas:

projekto metu vykdomos tarptautinės sporto varžybos turi būti įtrauktos į atitinkamos sporto šakos tarptautinės federacijos oficialų sporto varžybų ir renginių kalendorių;

projekto metu vykdomose tarptautinėse sporto varžybose turi dalyvauti nacionalinės rinktinės;

projekto metu veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje;

projektas turi apimti ne daugiau kaip vienų tarptautinių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą.

Konkursui negali būti teikiami projektai:

kuriuos teikia pareiškėjas, neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Departamento gautų valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Fondo lėšų panaudojimą valstybės biudžeto ir Fondo lėšų naudojimo sutartyse nustatyta tvarka arba gautas lėšas panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį;

kuriuos įgyvendinant organizuojamos tarptautinės sporto varžybos, kurių organizavimui ir vykdymui nėra gautas Departamento pritarimas, išduotas Departamento generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-28 „Dėl tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje“ nustatyta tvarka. Ši nuostata taikoma projektams, kurių įgyvendinimui prašoma skirti daugiau nei 30 000 eurų valstybės biudžeto lėšų.

Mūsų didelę patirtį turintys kvalifikuoti specialistai parengs jums projekto paraišką siekiant sėkmingai gauti finansavimą. Išklausysime jūsų idėjas ir pasiūlysime savas.

Dėl konsultacijų ir projekto rengimo skambinkite ar rašykite šiais kontaktai:

info@sportininkumokymai.lt arba tel. +37061004899